rajd samochodowy 2014.pub 5

26 lipca w ramach Dnia Łochowa odbędzie się IV Samochodowy Rajd św. Krzysztofa.

Zbiórka uczestników na parkingu przed kościołem o godzinie 13:00.

Wpisowe 20 zł.

Oprócz kierowcy i pilota mile widziane dzieci. Na 20 km trasy moc atrakcji.

Zapisy w Gminnym Centrum Kultury w Łochowie ul. Jałowcowa 7 tel. 52-381-94-50 lub u sędziego zawodów tel. 505-974-947, a także bezpośrednio przed imprezą.

Patronat, Parafia św. Kazimierza w Łochowie.

Zapraszamy.

Z poważaniem

SOŁTYS

Andrzej Szmytka

 

harmonogram SEKTOR II  lipiec-wrzesieĹ_ 2014r.

W rejonie Gminy Białe Błota
w dniach: 2014-07-07,
w godzinach: 09:00 – 15:00
w Brak zasilania dla stacji.
łochowo 12.
W rejonie ulicy  Zimowej

W rejonie Gminy Białe Błota
w dniach: 2014-07-10,
w godzinach: 08:00 – 14:00
w  Łochowie.
Jesionowa, Laskowa i przyległe do powyższych ulic.

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ), zapraszam na XLVIII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 24 czerwca 2014 roku (wtorek) o godzinie 12:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
 
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XLVIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
  a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
8. Podjęcie uchwał:
 
1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2013 rok: plik do pobrania (167kB) pdf
• opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu,
• dyskusja,
• głosowanie.
 
2. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota za 2013 rok; plik do pobrania (51kB) pdf
 
3. w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok: plik do pobrania (72kB) pdf
• opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu,
• wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
• opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej,
• dyskusja,
• głosowanie.
 
4. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok; plik do pobrania (162kB) pdf
5. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022; plik do pobrania (430kB) pdf
6. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie stypendium Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych; plik do pobrania (352kB) pdf
7. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr RGK.0007.29.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; plik do pobrania (367kB) pdf
8. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr RGK.0007.27.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota –   projekt uchwały wysłany z materiałami na XLVII Sesję Rady Gminy Białe Błota plik do pobrania (382kB) pdf
9. w sprawie aktualizacji gminy Białe Błota na okręgi wyborcze; plik do pobrania (100kB)pdf
10. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki; plik do pobrania (405kB) pdf
11. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka; plik do pobrania (165kB) pdf
12. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota; plik do pobrania (51kB) pdf
13. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej; plik do pobrania (357kB) pdf
14. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych; plik do pobrania (55kB) pdf
15. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży; plik do pobrania (55kB) pdf
16. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota; plik do pobrania (40kB) pdf
17. zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Białych Błotach. plik do pobrania (174kB) pdf
 
9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13.Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
14.Zakończenie obrad XLVIII Sesji VI Kadencji.
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera